Sammen om fremtidens kommune

7. december 2021

Parterne er enige om, at Slagelse Kommune har brug for en ny og tydelig retning, hvor den politiske ledelse, respekten for de politiske beslutningsprocesser, for forvaltningen og for kvalificeringen af beslutningsgrundlaget, kommer i fokus. 

En af vores vigtigste opgaver bliver at genoprette tilliden mellem politikere og borgerne i Slagelse Kommune. 

Slagelse Kommune har iværksat et spændende organisationsudviklingsprojekt, som skal fortsætte, men også justeres. Vi kalder det organisationsprojekt 2.0, hvor vi fastholder den frisættende ledelse, og hvor ansvar og tilliden til medarbejderne i yderste led er i centrum. Samtidig er vi enige om, at der skal udstikkes en tydelig politisk retning med åbenhed og medarbejderinddragelse, således at alle ved, hvordan vi ønsker at udvikle organisationen. 

Vi ønsker også, at ledelseskraften i organisationen skal styrkes på øverste niveau, med direktører der skal sikre, at organisationen udvikler sig og samarbejder på tværs. Resurserne skal bruges mere fleksibelt og der hvor behovet er størst. 

I disse år sker der meget i befolkningens bevidsthed og i de valg, der træffes. Coronaepidemien og klimaforandringerne sætter deres tydelige præg på de bevægelser, vi oplever i vores samfund. Vi skal forstå at tolke disse bevægelser og geare os til fremtidens behov. 

Der ud over ønsker vi at have et særligt fokus på følgende 8 områder: 

  1. Økonomien skal være i balance – så der er plads til investeringer 
  2. Vi skal arbejde med den politiske ledelse. Vi skal væk fra sagsbehandling og detailstyring. Der skal gives plads til faglighed, og politikerne skal evne at politisere, så retningen bliver tydelig. 
  3. Erhvervslivet skal styrkes, herunder skal indsatsen for at rekruttere og videreuddanne den nødvendige arbejdskraft opprioriteres 
  4. Der skal fuld damp på den grønne omstilling 
  5. Vi skal prioritere en værdig ældrepleje og sikre den nødvendige hjælp til de mest udsatte i vores samfund 
  6. Sundhedsprofilen for borgerne i Slagelse Kommune skal forbedres. Vi bliver alle ældre, men desværre halter vi noget bagefter på Vestsjælland. Vi skal derfor forebygge og skabe de rette rammer, så både den fysiske og den mentale sundhed forbedres. 
  7. Flere unge skal komme igennem folkeskolen med færdigheder, der gør, at de gennemfører en ungdomsuddannelse. 
  8. Borgerne i Slagelse er en stærk ressource. Rigtig mange borgere udfører hver dag et kæmpe arbejde i de frivillige organisationer. Det skal vi støtte op om, så endnu flere bliver en del af fællesskabet. 

Ad. 1 

Slagelse Kommunes økonomi er udfordret. Vi vil åbne budgettet allerede i januar 2022. Vi vil dog give os tid til, at den samlede organisation involveres i de alvorlige prioriteringer, der ligger foran os. Vi har signaleret dette tydeligt i valgkampen, og vi oplever, at vi samlet har fået et stærkt mandat til at sætte os i spidsen for en gennemgang af kommunens aktiviteter, samt en genopretning af balancen i kommunens økonomi. Det sikrer, at vi igen kan få plads til de nødvendige investeringer i anlægsbudgettet. 

Ad 2. 

Parterne er enige om, at det er vigtigt, at vi skaber ro om udviklingen i Slagelse Kommune. Det kræver kompromiser, og det kræver politisk ledelse. Vi vil derfor sikre, at udvalgsformænd, gruppeformænd og alle partier inddrages og informeres. 

Ad 3. 

Vi står midt i en højkonjunktur. Der er derfor brug for et højt tempo, så vi er parate til at imødekomme de behov og krav, erhvervslivet stiller. Der skal være fuld fokus på et smidigt samarbejde med hurtig sagsbehandling, og vi skal se muligheder frem for begrænsninger. Den opkøbte erhvervsjord skal byggemodnes og gøres klar, så der kan handles hurtigt, når interessen er der. De private virksomheder mangler arbejdskraft, og også i det offentlige vil det være vanskeligt at rekruttere den nødvendige arbejdskraft de kommende år. Der er brug for alle kræfter på vores arbejdsmarked. Vi skal sammen med erhvervslivet videreuddanne og skabe rammer der gør, at også grupper der i dag er lidt længere fra arbejdsmarkedet rykkes tættere på for at kunne bidrage. 

Vi har i Slagelse en række stærke kulturelle fyrtårne. Kommunen skal støtte dem, men samtidig forvente, at vi sammen får mere ud af deres vækstpotentiale. Kulturen understøtter bosætningsstrategien, turismen og handelslivet. 

Slagelse Kommunes potentiale er enormt. Vi ligger geografisk midt i Danmark. Vores infrastruktur er helt i top, med syv motorvejsafkørsler og to togstationer. Vi har et rigt forenings- og kulturliv båret af frivillige. Værdien af deres indsats kan ikke overvurderes. Rammerne for kommunens bosætningspolitik og kernefortælling skal forbedres, så vi kan fastholde og yderligere sætte skub i den positive udvikling, vi har set de sidste par år. 

Ad. 4 

Den grønne omstilling skal opprioriteres. Vi skal reducere CO2-udledningen, satse på en elektrificering af såvel vores transport som vores varmeproduktion, og vi skal samtidig foretage de nødvendige investeringer i klimasikringen i vores kystbyer. Vi skal passe bedre på vores natur og på de ressourcer, som naturen giver os. Vi skal også forstå at skabe rammer for den grønne omstilling, så virksomheder og forskning spiller ind i denne dagsorden. Der er et kæmpe potentiale for at udvikle nye løsninger indenfor byggeri, affaldshåndtering og udvikling af fødevarer – et område, hvor vi står stærkt i Slagelse. 

Ad 5. 

Antallet af ældre stiger de kommende år, hvilket vil lægge pres på vores udgifter til pleje og omsorg. Tilsvarende vil udgifterne på handicap-/psykiatriområdet stige. Det stiller krav til os som politikere. Ny viden og nye forretningsgange skal udvikles i samarbejde med medarbejderne, så vi bruger tiden rigtigt. Vi kan ikke alt, men må gøre det, vi prioriterer, med kvalitet. 

Ad 6. 

Vi skal have øget fokus på sundheden for vores borgere, både mentalt og fysisk. Vi skal tage bedre imod de borgere, der har været i behandling i sundhedsvæsnet. Vi skal stille tilbud til rådighed, der holder seniorerne friske og aktive. Det indbefatter også et tættere samarbejde med regionen. Gør vi det endnu bedre, vil vi få en stor gruppe velfungerende seniorer, der kan bidrage og deltage aktivt i kommunens og civilsamfundets aktiviteter. Sundhed er vigtig i alle aldre. Vi skal have en forebyggende tilgang til vores livsstil og til vores rehabilitering. 

Ad 7. 

Alt for mange unge er henvist til passiv forsørgelse. Parterne vil ikke risikere, at kommunens unge efterlades i stikken uden relevant uddannelse og jobmuligheder. Ungeenheden skal udvikle metoder og partnerskaber, der imødegår den negative udviklingsspiral. Folkeskolen skal udvikles nedefra, så flere elever trives og bevarer nysgerrigheden og lysten til at lære. Minimumsnormeringer og en tidlig indsats, allerede i dagtilbuddene, skal bidrage til dette. Vi skal kunne levere motiverede og parate unge mennesker fra folkeskolen. Vi skal investere i mennesker, så de får et godt liv, og bidrage til at udvikle det samfund, vi alle er en del af. 

Ad 8. 

Vi skal i det hele taget gøre Slagelse Kommune til et mere interessant sted at leve i. Et stærkt idræts- og kulturliv vil samtidig give borgerne en stolthed og en lyst til at engagere sig i udviklingen af vores kommune. Vi vil i denne periode frisætte forenings- og kulturlivet endnu mere, så kommunen alene stiller rammerne til rådighed. 

Slagelse Kommune går nu ind i sin 5. byrådsperiode siden kommunalreformen i 2007. Vi vil arbejde for, at vi er og prioriterer med det udgangspunkt, at vi er én kommune. Går det godt i landdistrikterne, i landsbyerne og i købstæderne, så er det godt for borgerne i hele kommunen. Vi skal arbejde på at få det fulde potentiale frem ved at se fordelene i de forskelligheder og styrker vi har på tværs af vores kommune.