Nyheder


UNGDOMMEN I SLAGELSE KOMMUNE ER BLÅ!

Skolevalg 2019

1. februar 2019

Ved det netop overståede Skolevalg for landets ældste skolelever, vandt blå blok i Slagelse Kommune en tilslutning på 58.2%. Især Venstre kan være godt tilfredse, da partiet med 26% blev valgets topscorer i Slagelse Kommune. VLAK-regeringen vinder især stor opbakning fra skoleeleverne og kan tilsammen mønstre hele 45,9% af elevernes stemmer.

Begejstringen er da også svær at skjule for den yngste politiker i Slagelse Byråd, Christopher Trung (V), som udtaler:
”Resultatet viser jo tydeligt, at ungdommen stadigvæk er liberal. Det er tredje gang siden 2015 at der afholdes Skolevalg, og hver gang har Venstre og blå blok været de største. Det er en soleklar bekræftelse af at det borgeligt-liberale ungdomsoprør ikke er en døgnflue – tværtimod! Ungdommen tror på den personlige frihed og det personlige ansvar. Vi har de gode bud på hvordan vi løser udfordringerne i samfundet – og de løsninger er ungdommen heldigvis enig i.”

Interessen for de ungdomspolitiske foreninger er steget markant under Skolevalget. Flere af byens ungdomspartier, heriblandt Venstres Ungdom, kan således melde om nye medlemmer som følge af Skolevalget.

Over 80.000 skoleelever over hele landet over deltog i Skolevalget, hvor der blev afviklet mere end 500 ungdoms-paneldebatter på få dage. Det er skolernes 8-10. klasser, der har arbejdet tre uger med politik, hvilket kulminerede i Skolevalgets tredje uge med ungdomspolitiske debatter på de fleste skoler, hvorefter eleverne har haft valghandling på deres skole.

På landsplan er det blevet til en snæver sejr til blå blok med 51,2% mod rød bloks 48,8% af elevernes stemmer.

Kilde: 

https://www.skolevalg.dk/valgresultat/


Generalforsamling 2019 - Mød op og vær med

Invitation til Generalforsamling

Morten Dahlin og Inger Støjberg

Inger Støjberg er igen klar til slagelse

Efter et aflyst møde i 2018 vender Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg nu tilbage til Slagelse når Venstre i Slagelse inviterer til åbent møde med Støjberg og Venstres lokale folketingskandidat Morten Dahlin.

Sidst Inger Støjberg skulle have besøgt Slagelse måtte arrangementet aflyses i sidste øjeblik, da ministeren blev fanget i finanslovsforhandlingerne. Men finansloven kom på plads og nu er Inger Støjberg klar til at tage revanche.

Onsdag den 20. februar kl. 19.30 inviterer Venstre i Slagelse nemlig til åbent møde med Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg, Venstres lokale folketingskandidat Morten Dahlin og velkomst ved gruppeformand Knud Vincents. Det foregår i SBIs klubhus på Parkvej 41 i Slagelse og alle er velkomne. 

Inger Støjberg vil give en status over flygtninge- og integrationspolitikken i Danmark, og det vil være muligt at stille spørgsmål til ministeren efterfølgende.

”Det er godt at Inger kommer til Slagelse. Udlændingeområdet giver os jo også mange udfordringer her lokalt med både Motalavej i Korsør og Ringparken i Slagelse. De ting glæder jeg mig til at drøfte med Inger og høre hendes løsninger på” udtaler Morten Dahlin.
”Jeg prioriterer meget højt, at vi har gode kontakt til regeringen og de centrale ministre. Det bruger vi i høj grad når vi har lokale udfordringer der skal håndteres, så jeg er glad for at Inger kommer til Slagelse. Og så er det jo altid positivt når der kommer en minister til Slagelse for at hjælpe venstre og vores lokale folketingskandidat Morten Dahlin” udtaler Knud Vincents.

For mere info kontakt Morten Dahlin på 2511 6463 eller på kontakt@mortendahlin.dk eller Knud Vincents på 2045 978  Vincents@slagelse.dk

Besøget kommer på bagkant af, at regeringen har gennemført 98 stramninger på udlændingeområdet og at antallet af asylansøgere er det laveste i 9 år.

Venstres lokale folketingskandidat Morten Dahlin vil ligeledes sige et par ord, mens Venstres gruppeformand i Slagelse Byråd Knud Vincents vil byde velkommen.

Det vil være muligt at købe kaffe mv. i SBIs Klubhus.


Intet lovligt grundlag for ændringen af styrelsesvedtægten

Slagelse Rådhus

Pressemeddelelse:

Mindretallet i Slagelse Byråd bestående af, V, Venstre, O, Dansk Folkeparti og B, Det Radikale Venstre (VOB) har valgt at anlægge sag mod Slagelse Kommune, flertalsgruppen i byrådet, bestående af A – Socialdemokratiet, F – Socialistisk Folkeparti, I – Liberal Alliance, Ø – Enhedslisten. (SFIØ).

Mindretallet ønsker at få tilsidesat Slagelse byråds beslutning af den 26. marts 2018 vedr. ændring af styrelsesvedtægten og om konstituering af kommunens stående udvalg som ugyldige. Beslutningen indebar bl.a., at mindretallet fik frataget en række formands- og næsformandsposter i udvalgene – og dermed central indflydelse på kommunens anliggender.

Det er mindretallets opfattelse, at byrådsflertallets gennemførte ændring af styrelsesvedtægten og tilhørende om konstituering er begrundet i både politisk og personbåren uenighed.

Baggrund:

Efter kommunalvalget i november 2017 udpegede et flertal i Slagelse byråd på 16 medlemmer bestående af partierne A – Socialdemokratiet, F – Socialistisk Folkeparti, I – Liberal Alliance og Ø – Enhedslisten på det konstituerende møde den 1. december 2017 John Dyrby Paulsen fra Socialdemokratiet som borgmester.

Et mindretal på 15 medlemmer bestående af partierne V – Venstre, O – Danske Folkeparti og B – Det Radikale Venstre, pegede på den hidtidige borgmester Stén Knuth som borgmester for den kommende valgperiode.

Den 8. december 2017 indgik samtlige partier i Slagelse byråd en konstitueringsaftale – benævnt samarbejdsaftale for valgperioden 2018-2021 med John Dyrby Paulsen som borgmester for Slagelse Kommune.

På Slagelse Byråds konstituerende møde den 11. december 2017 nedsatte byrådet formelt Økonomiudvalget og ni stående udvalg samt udpegede medlemmerne til de pågældende udvalg.

Konstitueringen indebar, at VOB fik flertal i fem af de stående udvalg, Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget samt Seniorudvalget.

Stén Knuth blev formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Anders Koefoed blev formand for Beskæftigelsesudvalget og endelig blev Knud Vincents formand for Erhvervs- og Turismeudvalget, alle fra Venstre. Ann Sibbern fra Dansk Folkeparti blev formand for Seniorudvalget og Troels Brandt fra det Radikale Venstre blev formand for Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget.

Økonomiudvalget blev herefter sammensat af ni medlemmer, fem medlemmer fra SFIØ og fire medlemmer fra VOB.

På byrådsmødet ligeledes den 11. december 2017, førstebehandlede byrådet ændringer af kommunens styrelsesvedtægt, hvilket indebar en fordeling af ansvarsområder mellem Økonomiudvalget og de respektive fagudvalg i overensstemmelse med byrådets konstitueringsbeslutning.

Det fremgik videre af sagsfremstillingen, at den konstituerede kommunaldirektør havde indstillet til byrådet, at vedtage ændringerne af styrelsesvedtægten ved førstebehandlingen og oversende sagen til andenbehandling den 18. december 2017. Ændringen af styrelsesvedtægten blev enstemmigt vedtaget af byrådet den 11. december 2017.

Den 5. og den 7. marts 2018 drøftede fagudvalgene kompetenceplaner, altså den nærmere opgavefordeling mellem byrådet, Økonomiudvalget, de stående fagudvalg og forvaltningen. Ændringerne blev efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget den 19. marts 2018.

Drøftelsen og beslutningerne om kompetenceplanen skete i overensstemmelse med konstitueringsaftalen og i forlængelse af behandlingen og vedtagelsen af styrelsesvedtægten den 18. december 2017.

Af referaterne fra de stående udvalgs behandling af kompetenceplanen fremgik det bl.a., at kompetenceplanen som følge af den nye styrelsesvedtægt skulle opdateres, således at den svarede til den nye udvalgsstruktur. Forvaltningen havde derfor gennemgået kompetenceplanen fra den tidligere byrådsperiode, således at opgaverne blev flyttet over til de nye udvalg i henhold til den nye styrelsesvedtægt. Ifølge oplægget skulle flytning godkendes af byrådet.

Den 7. marts 2018 rettede borgmester John Dyrby på vegne af AFIØ-valggruppen henvendelse til VOB og meddelte, at AFIØ-gruppen i forlængelse af regeringens Ghetto-udspil havde drøftet de foreløbige erfaringer med styrelsesvedtægten samt at AFIØ var enige om, at der var behov for ændringer.

Den 10. marts 2018 modtager Venstre, De Radikale og Dansk Folkeparti en e-mail hvori konstitueringsaftalen fra december 2017 bliver ophævet af borgmester John Dyrby på vegne af Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten i Slagelse Byråd.

Som årsag henviste John Dyrby Paulsen til en række kritiske udtalelser fra bl.a. Dansk Folkeparti, i forbindelse med flertallets beslutning om salg af et kommunalt kystareal i Korsør samt det forhold, at der ikke på et efterfølgende gruppeformandsmøde i februar 2018 blev taget afstand fra den fremsatte kritik / de fremsatte udtalelser.

John Dyrby Paulsen henviste tillige til, at den tidligere borgmester Stén Knuth, i e-mail den 27. februar 2018 havde beskyldt to navngivne byrådskolleger for at tale usandt og at dette var ”blot endnu et udtryk for endnu en omgang grundløse og absurde beskyldninger, som ikke kan danne baggrund for et fortsat tæt samarbejde”.

Endelig henviste borgmester John Dyrby Paulsen til, at personer fra Venstre og Dansk Folkeparti på møder i Økonomiudvalget i januar og februar 2018 samt i pressen havde søgt at miskreditere et byrådsmedlem i forbindelse med dennes personalesag fra november 2017, hvor vedkommende blev afskediget.

VOB er af den klare overbevisning, at vedtægtsændringen kun havde til hensigt at fjerne VOBs politiske indflydelse, at opsigelsen af både samarbejdsaftalen og den efterfølgende ændring af styrelsesvedtægten samt gennemførte ændringer i udvalgsposter var motiveret af personbåren argumentation fremfor politiske problemstillinger i forhold til en løsning af opgaverne i Slagelse Byråd.

VOB er af den opfattelse, at grundlaget for ændringen af styrelsesvedtægten d. 26. marts 2018 ikke er lovlig.